Krisplan

.

Vilken typ av kriser är detta en handlingsplan för?

 • Olycka som kräver sjukhusvård
 • Allvarlig sjukdom
 • En eller flera scouter saknas under pågående verksamhet
 • Brand
 • Hot/våld
 • Dödsfall (inom kåren, eller utom kåren men dödsfallet påverkar kåren)
 • Självmord
 • Polis är kontaktad av något skäl, till exempel polisanmäld ledare eller liknande
 • Misstanke om kränkningar och/eller övergrepp

Vad gör vi först?

Vid omedelbart behov av stöd från polis, ambulans eller brandkår: Larma SOS 112

Adress/GPS att ange vid larm till våra anläggningar:

Scoutgården, Stalls Backe:

Eriksbergsvägen 25B, 641 32 Katrineholm

GPS 58.981675, 16.233558

Scoutstugan, Forssjösjön:

GPS till parkeringen (mötesplats för utryckningsfordon): 58.9617, 16.2464

Vid misstanke om kränkning eller övergrepp, lyssna utan att ställa ledande frågor, var tydlig när man tar emot informationen om med VEM, HUR och NÄR man kommer att föra vidare informationen, lova inget.

Utrymning

Vid utrymning på grund av brand etc. gäller följande återsamlingsplatser i anslutning till våra lokaler:
Scoutgården: Längst bort på vändplanen, vid starten på elljusspåret.
Scoutstugan: På nedre vändplanen.

Se till att alla vet var vi har vår återsamlingsplats. Deltagarförteckning för närvarokontroll sköts av ansvarig ledare.

Vem ska kontaktas?

Kontakta kårordförande, alternativt vice kårordförande, och berätta vad som hänt. Kårordförande ansvarar för att vid behov informera distriktsordföranden och Scouterna centralt.

Vid misstanke om kränkningar och/eller övergrepp ska ansvarig ledare och någon i styrelsen omedelbart informeras. Styrelsen i sin helhet behöver inte veta alla detaljer men som juridiskt ansvariga för kårens verksamhet behöver de veta att misstanke finns. Den person i styrelsen som tar emot informationen ansvarar för att övriga styrelsemedlemmar får tillräckligt med information. Övriga kontakter tas beroende på den enskilda situationen. Om den misstänkta händelsen har direkt koppling till scoutverksamhetenär det en direkt kris som hanteras omgående av styrelsen.

Det är viktigt att Scouterna centralt får veta när det inträffat allvarliga kriser med koppling till scoutverksamheten. Rikskansliet kan hjälpa till med råd, stöd och hantering av media. Vid akuta kriser där vi behöver omedelbart stöd finns ett särskilt journummer för detta ändamål.

Vid akuta kriser kan även annan än kårordförande ringa journumret vid behov! Aktuella telefonnummer finns sist i denna plan!

Kontakta anhöriga, präster med flera

Anhöriga kontaktas via ledares eller myndigheters försorg, det måste alltså inte vara kåren som själv meddelar anhöriga när någonting har hänt. Här kan man få hjälp av till exempel polismyndigheten eller sjukhuset.

Förälder till skadat barn kontaktas vid behov av följande:

 • Ansvarig avdelningsledare.
 • Annan avdelningsledare/närvarande vuxen.
 • Kårordförande, vice kårordförande eller annan styrelseledamot.
 • Scouterna centralt.
 • Myndighet.

Kårordförande informeras om vilka kontakter som har tagits.

Vid misstanke om kränkningar och/eller övergrepp kontaktas initialt endast de som bör kontaktas beroende på vad som inträffat.

De närmaste ledarkollegorna samlas och informeras

Ansvarig ledare på plats ansvarar för att informera närvarande ledare och scouter.

Kårordföranden ansvarar för att:

 • Övriga ledare och funktionärer i kåren informeras om det inträffade.
 • Ge ledarna det stöd de behöver.
 • Be de samlade ledarna att ta på sig olika uppgifter (detta kan minska känsla av hjälplöshet), ofta finns många små och stora praktiska frågor att lösa.
 • Utse och informera en person som har till uppgift att hantera press, detta kan mycket väl vara generalsekreteraren eller ordförande för Scouterna centralt.

Vem som kontaktas vid misstanke om kränkningar och/eller avgörs beroende på varje enskild situation. Vid oklarhet kontaktar en av styrelsen utsedd person Trygga Mötens stödfunktion som kan nås via Scouternas kansli eller Scouternas jourtelefon.

Finns misstanke om att en medlem utsatts för kränkningar och/eller övergrepp, utan anknytning till scoutverksamheten handlar det i första hand om att ge medlemmen det stöd vi kan, i andra hand om att hantera den indirekta kris med reaktioner hos andra scouter som kan bli följden av att en medlem har utsatts.

Mediakontakter och information via sociala medier

Endast kårordföranden eller annan utsedd person informerar massmedia och/eller lägger ut information om det inträffade på hemsidan, Facebook etc.

Använd ett gemensamt förutbestämt uttalande. Skriv gärna ett manus att ha till hands vid kontakt med pressen. Rikskansliet kan hjälpa till med detta.

Praktiska angelägenheter

Boka vid behov om möten, resor eller liknande. Se till att tidigt göra upp en plan för vilka möten som ska hållas när för att informera kårens ledare, scouter och föräldrar.

Stödsamtal

Kårordföranden tar initiativ till eventuella stödsamtal.

 • Stödsamtal ska ledas av en person med kunskap om kriser och erfarenhet av stödsamtal.
 • Stödsamtal kan man få via en diakon i församlingen eller familjemottagningen i kommunen.
 • Avlastande och systematiska gruppsamtal för de inblandade är viktigt.
 • Gå igenom de intryck och reaktioner som uppkom i samband med händelsen.

Minnesstund vid dödsfall

Styrelsen sammankallas för diskussion och förberedelse angående minnesstund. Minnesstund anordnas och planeras i nära samarbete med dem som var närmast/delaktiga i händelsen och de anhöriga.

Fortsatt hjälp och stöd till ledarna

Styrelsen, ledare och funktionärer har gemensamt ansvar att vara lyhörda för efterreaktioner och att erbjuda hjälp och stöd till medarbetare. Här kan materialet från Scouternas projekt Trygga möten användas.

Det finns även personer som jobbar med Trygga Möten som kan komma till kåren och hjälpa till med arbetet efter en kris.

Försäkringar

Kassören kontaktar rikskansliet angående försäkringsfrågor.

Våra viktiga telefonnummer

FunktionNamnTelefon
Kårordförande Pelle Andersson 0150-20159
070-3765420
Vice kårordförande Pierre Karsson

0150-10128
070-3008131

Journummer1 Scouterna centralt 08-56843222
Kansli2 Scouterna centralt 08-56843200
     

1) Scouterna har jourberedskap året om på detta nummer. Om du ringer journumret så bör du alltid berätta kort vad som hänt och hur den som har jour kan nå dig.

2) Scouterna rikskansli. För ärenden som inte är akuta.

Uppdatering av krisplanen

Uppdatering/genomgång av krisplanen skall ske varje år.
Kårstyrelsen ansvarar för detta.
Denna version är fastställd av kårstyrelsen 2017-11-14.
Uppdatering av telefonnummer utförs vid behov.